What's New

Department and Planning

श्री. नाझिम नजिर मनियार, शाखा अभियंता, बांधकाम विभाग, जिल्हा परीषद पालघर 1) दि. 15 सप्टेंबर 2006 रोजी ठाणे जिल्हा परिषदे कडुन “आदर्श अभियंता” पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आले. 2) दि. 03 फेब्रुवारी 2014 रोजी यशवंत पंचायत राज अभियान अंतर्गत महाराष्ट्र शासनाकडुन मा. राज्यपाल महोदय यांचे हस्ते “गुणवंत कर्मचारी” पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आले. कार्य व उपक्रम : 1) पारदर्शकता, काटेकोर, प्रामाणिकपणे व विहीत कालावधित कामांचे निराकरण करुन जिल्हा परिषदेची प्रतिमा उंचावण्यास प्रयत्न. 2) क्षेत्रिय स्तरावर आदिवासी बहुल दुर्गम भागात रस्ते व इमारतींची कौशल्यपुर्ण व निष्ठापुर्वक कामे. 3) म.ग्रा.रो.ह. योजना माहितीचे जिल्हास्तरावर सादरीकरण. 4) “ग्रामीण भागातील रस्त्यांच्या असमाधानकारक दर्जाची कारणे व अपेक्षित उपाययोजना” विषयावर अभ्यासपुर्ण टिपण. 5) “जि.प. नियोजन प्राधिकरण कामकाज व नियमावली” विषयावर मार्गदर्शक संक्षिप्त पुस्तिका. 6) उपविभागीय स्तरावर पेपरलेस कामकाज करण्यास प्रोत्साहीत करण्यासाठी विशेष योगदान. 7) जि.प. नियोजन प्राधिकरण च्या कामकाजात विविध शुल्क आकारणेबाबत वेळोवेळी प्रस्ताव सादर करुन जिल्हापरिषदेचे महसुल वाढविणेकरीता योगदान.

What's New