Department and Planning

नाविन्यपूर्ण कार्यक्रम / चालू घडामोडी


क्रमांक शीर्षक दिनांक डाउनलोड
1 ग्रामपंचायत विभाग समायोजन यादया 09/10/2016 Download
2 ग्रामपंचायत विभाग समायोजन यादया (ग्रामविकास अधिकारी) 09/10/2016 Download
3 ग्रामपंचायत विभाग समायोजन यादया (ग्रामसेवक) 09/10/2016 Download
4 राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान 2016-17 अंतर्गत जिल्हा व तालुका स्तरावरी अधिकारी व कर्मचारी यांचे प्रशिक्षण 02/08/2017 Download
5 ग्रामपंचायत कार्यालय मोडगाव यांच्या नविन वास्तुचे उदघाटन 02/13/2017 Download
6 डिसेंबर २०१७ मध्ये मुदत संपना-या ग्रामपंचात निवडणुकीची तपशिलवार माहीती 03/01/2017 Download
7 समाजकल्याण विभाग जि.प.सेस फंडातुन इ.5वी ते9वी मागासवर्गिय विदयाथ्याना सायकल पुरविणे यादी. 03/25/2017 Download
8 पालघर जिल्हयातील २१ पेसा गाव घोषित मा. आयुक्त कार्यालय यांचे Notification 04/06/2017 Download
9 ग्रामपंचायत विभागातील विस्तार अधिकारी (पं), ग्रा.वि.अ. व ग्रामसेवक यांच्या बदल्यांची यादी 05/24/2019 Download