Department and Planning

विशेष कार्यक्रम / चालू घडामोडी


क्रमांक शीर्षक दिनांक डाउनलोड
1 ३%अपंग कल्याण फंडांतुन अपंग लाभार्थ्यांना झेरॉक्स मशिन पुरविणे यादी.समाजकल्याण विभाग जि.प.पालघर 03/24/2017 Download
2 समाजकल्याण विभाग जि.प.पालघर २०%जि.प.सेस फंडांतुन मागासवर्गिय लाभाथ्याना शिक्षणासाठी अर्थसहाय्य्‍ा करणे यादी. 03/24/2017 Download
3 समाजकल्याण विभाग जि.प.पालघर २०% सेस फंडांतुन मागासवर्गिय विदयार्थ्यांना MSCITप्रशिक्षण देणे यादी. 03/24/2017 Download
4 समाजकल्याण विभाग जि.प.सेस फंडातुनमागासवर्गिय लाभाथ्या्रंना पापड मशिन पुरविणे यादी. 03/24/2017 Download
5 समाजकल्याण विभाग जि.पसेस फंडातुन मागासवर्गियांना नविन घरबांधणेसाठी वा दुरुस्त्ीसाठी अथ्रसहाय्य्‍ा करणे यादी. 03/24/2017 Download
6 समाजकल्याण विभाग जि.प.सेस फंउातुन मागासवग्रियांना घरघंटी पुरविणे यादी. 03/25/2017 Download
7 समाजकल्याण विभाग जि.प. सेस फंडातुन मागासवग्रिय शिलाई मशिन पुरविणे यादी. 03/25/2017 Download