Department and Planning

विशेष कार्यक्रम / चालू घडामोडी


क्रमांक शीर्षक दिनांक डाउनलोड
1 पाणी पुरवठा विभाग समायोजन यादया 09/10/2016 Download
2 नागरिकांची सनद 09/06/2018 Download
3 नागरिकांची सनद 09/06/2018 Download
4 सौरउर्जा प्रकल्प - यशस्वी कथा 10/08/2018 Download
5 Download 10/20/2018 Download
6 राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रमा अंतर्गत मौजे चास ठाकुरपाडा व गोमघर येथे नळ पाणी पुरवठा करणे कामासाठी Online ई निविदा 10/20/2018 Download
7 राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रमा अंतर्गत खानिवली ता. वाडा येथे नळ पाणी पुरवठा करणे कामासाठी Online ई निविदा 10/23/2018 Download
8 केळवा माहीम रोड नळ पाणी पुरवठा योजनंअंतर्गत संभव्य पाईपलाईन स्थलांतरीत बाबत Online निविदा 10/30/2018 Download
9 जलयुक्त शिवार योजने अंतर्गत चौक जंगलपाडा व गावीत पाडा या कामासाठी निविदा 10/30/2018 Download
10 राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रमांतर्गत तलासरी वेवजी येथे नळ पाणी पुरवठा निविदा 11/29/2018 Download
11 वार्षिक प्रशासन अहवाल 08/31/2019 Download
12 वार्षिक प्रशासन अहवाल 08/31/2019 Download