Department and Planning

योजना


क्रमांक शीर्षक दिनांक डाउनलोड
1 जि प योजना सन २०१५-१६ - म्हैस गट 08/13/2018 Download
2 जि प योजना सन २०१५-१६ - संकरीत गाय 08/13/2018 Download
3 जि प योजना सन 2015-16 - किटली, बादली, घमेले 08/13/2018 Download
4 जि प योजना सन २०१५-१६ - सौरकंदील 08/13/2018 Download
5 जि प योजना सन 2015-16 - अपंगांना म्हैस गट 08/13/2018 Download
6 जि प योजना सन 2015-16 - कोंबड्यांची पिसे काढण्याचे मशीन 08/13/2018 Download
7 जिवायो - आदिवासी उप योजना - सन 2015-16 - दोन दुधाळ जनावरांचा गट वाटप 08/13/2018 Download
8 जिवायो - आदिवासी उप योजना - सन २०१५-१६ - शेळी गट वाटप 08/13/2018 Download
9 जिवायो -विशेष घटक कार्यक्रम सन २०१५-१६ दुधाळ जनावरांना खाद्य वाटप 08/13/2018 Download
10 जिवायो -विशेष घटक कार्यक्रम सन २०१५-१६ - प्रशिक्षण 08/13/2018 Download
11 जिवायो -विशेष घटक योजना सन 2015-16 - दुधाळ जनावरांचा गट वाटप 08/13/2018 Download
12 जिवायो - 2015-16 - एक दिवसीय पिल्लांचे वाटप 08/13/2018 Download
13 जिवायो- सन २०१५-१६ वैरण बियाणे ठोंबे वाटप 08/13/2018 Download
14 जिवायो - विशेष पशुधन उत्पादन कार्यक्रम सन-२०१५-२०१६ 08/13/2018 Download
15 जिप योजना सन २०१६-१७ - संकरीत गाय वाटप 08/14/2018 Download
16 जिप योजना सन २०१६-१७ - म्हैस गट वाटप 08/14/2018 Download
17 जिप योजना सन २०१६-१७ - अपंग लाभार्थिला म्हैस गट वाटप 08/14/2018 Download
18 जिप योजना सन २०१६-१७ - सौरकंदील वाटप 08/14/2018 Download
19 जिप योजना सन २०१६-१७ - कोंबड्यांची पिसे काढण्याचे मशीन वाटप 08/14/2018 Download
20 जिप योजना सन २०१६-१७ - किटली, बादली, घमेले वाटप 08/14/2018 Download
21 जिवायो - सन २०१५-१६- वैरण बियाणे ठोंबे वाटप 08/14/2018 Download
22 जिवायो - विशेष पशुधन उत्पादन कार्यक्रम सन- 2016-17 08/14/2018 Download
23 जिवायो - आदिवासी उप योजना - सन 2016-17 - दुधाळ जनावरांचा गट वाटप 08/14/2018 Download
24 जिवायो - आदिवासी उप योजना - सन 2016-17 - दुधाळ जनावरांना खाद्य वाटप 08/14/2018 Download
25 जिवायो - आदिवासी उप योजना - सन 2016-17 -शेळी गट वाटप 08/14/2018 Download
26 जिवायो - विशेष घटक योजना - सन 2016-17 -दुधाळ जनावरांचा गट वाटप 08/14/2018 Download
27 जिवायो- विशेष घटक योजना - सन 2016-17 -शेळी गट वाटप 08/14/2018 Download
28 जिवायो - सर्वसाधारण योजना- एक दिवसीय कुक्कुट पिल्ले सन 2016-17 08/14/2018 Download
29 जिप योजना- संकरीत गाय - सन 2017-18 08/14/2018 Download
30 जिप योजना- म्हशींचा गट - सन 2017-18 08/14/2018 Download
31 जिप योजना - अपंगांकरीता म्हशींचा गट - सन 2017-18 08/14/2018 Download
32 जिप योजना- सौर कंदिल वाटप सन 2017-18 08/14/2018 Download
33 जिप योजना- किटली, बादली व घमेले वाटप सन 2017-18 08/14/2018 Download
34 जिप योजना- खोडा वाटप सन 2017-18 08/14/2018 Download
35 जिप योजना- कडकनाख जातीच्या तलंगांचे गट सन 2017-18 08/14/2018 Download
36 जि.वा.यो. - सर्वसाधारण योजना - एक दिवसाची पिल्ले सन 2017-18 08/14/2018 Download
37 जि.वा.यो. - सर्वसाधारण योजना - वैरण बियाणे सन 2017-18 08/14/2018 Download
38 जिवायो- सर्वसाधारण योजना- विशेष पशुधन उत्पादन कार्यक्रम सन २०१७-१८ 08/14/2018 Download
39 जि.वा.यो. - आदिवासी उपयोजना - दोन दुधाळ जनावरांचा गट सन 2017-18 08/14/2018 Download
40 जि.वा.यो. - आदिवासी उपयोजना - दुभत्या जनावरांना खाद्य सन 2017-18 08/14/2018 Download
41 जि.वा.यो. - आदिवासी उपयोजना- शेळी गट सन 2017-18 08/14/2018 Download
42 DPC GEN DOC 18-19 06/05/2020 Download
43 DPC GEN FODDER 18-19 06/05/2020 Download
44 DPC GEN SLPP 18-19 06/05/2020 Download
45 SCP DAIRY 18-19 06/05/2020 Download
46 SCP GOAT 18-19 06/05/2020 Download
47 SCP TRAINING 18-19 06/05/2020 Download
48 TSP DAHANU DAIRY 18-19 06/05/2020 Download
49 TSP DAHANU GOAT 18-19 06/05/2020 Download
50 TSP JAWHAR DAIRY 18-19 06/05/2020 Download
51 TSP JAWHAR GOAT 18-19 06/05/2020 Download
52 ZP BUFFALO 18-19 06/05/2020 Download
53 ZP COW 18-19 06/05/2020 Download
54 ZP HANDICAPPED BUFFALO 18-19 06/05/2020 Download
55 ZP POULTRY 18-19 06/05/2020 Download