News


राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रमांतर्गत तलासरी वेवजी येथे नळ पाणी पुरवठा निविदा

  

दिनांक :29/11/2018

Download

राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रमांतर्गत तलासरी वेवजी येथे नळ पाणी पुरवठा निविदा


Advertisement for requirements of teachers on contract basis

  

दिनांक :22/11/2018

Download

Advertisement for requirements of teachers on contract basis


अनुकंपा तत्वावर नोकरी देणेबाबत प्रस्तावांची पात्र उमेदवारांची यादी जिल्हा परिषद पालघर

  

दिनांक :16/11/2018

Download

अनुकंपा तत्वावर नोकरी देणेबाबत प्रस्तावांची पात्र उमेदवारांची यादी जिल्हा परिषद पालघर


अनुकंपा तत्वावर नोकरी देणेबाबत प्रस्तावांची अपात्र उमेदवारांची यादी जिल्हा परिषद पालघर

  

दिनांक :16/11/2018

Download

अनुकंपा तत्वावर नोकरी देणेबाबत प्रस्तावांची अपात्र उमेदवारांची यादी जिल्हा परिषद पालघर


ई-निविदा महिला व बालकल्याण विभाग अंतर्गत गर्भवती व स्थनदा मातांकरीता मल्टीमायक्रोन्यट्रींयंट सप्लींमेंटस ग्रॅन्यल्स (WHO-UNICEF formula) पुरविणे

  

दिनांक :01/11/2018

Download

ई-निविदा महिला व बालकल्याण विभाग अंतर्गत गर्भवती व स्थनदा मातांकरीता मल्टीमायक्रोन्यट्रींयंट सप्लींमेंटस ग्रॅन्यल्स (WHO-UNICEF formula) पुरविणे
ई-निविदा महिला व बालकल्याण विभाग अंतर्गत गर्भवती व स्थनदा मातांकरीता मल्टीमायक्रोन्यट्रींयंट सप्लींमेंटस ग्रॅन्यल्स (WHO-UNICEF formula) पुरविणे


अनुकंपा तत्वावरील प्राप्त प्रस्ताव नुसार जेष्ठता यादी

  

दिनांक :30/10/2018

Download

अनुकंपा तत्वावरील प्राप्त प्रस्ताव नुसार जेष्ठता यादी


अनुकंपा तत्वावरील प्राप्त प्रस्ताव नुसार जेष्ठता यादी पत्र

  

दिनांक :30/10/2018

Download

अनुकंपा तत्वावरील प्राप्त प्रस्ताव नुसार जेष्ठता यादी पत्र


देखभाल दुरुस्ती अंतर्गत मोखाडा तालुक्यातील ५ कामां करीता Online निविदा मागविणे

  

दिनांक :30/10/2018

Download

देखभाल दुरुस्ती अंतर्गत मोखाडा तालुक्यातील ५ कामां करीता Online निविदा मागविणे


जलयुक्त शिवार योजने अंतर्गत चौक जंगलपाडा व गावीत पाडा या कामासाठी निविदा

  

दिनांक :30/10/2018

Download

जलयुक्त शिवार योजने अंतर्गत चौक जंगलपाडा व गावीत पाडा या कामासाठी निविदा


केळवा माहीम रोड नळ पाणी पुरवठा योजनंअंतर्गत संभव्य पाईपलाईन स्थलांतरीत बाबत Online निविदा

  

दिनांक :30/10/2018

Download

केळवा माहीम रोड नळ पाणी पुरवठा योजनंअंतर्गत संभव्य पाईपलाईन स्थलांतरीत बाबत Online निविदा


महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (उमेद) कंत्राटी पध्दतीने भरावयाच्या पदासाठी जाहीरात

  

दिनांक :24/10/2018

Download

महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (उमेद) कंत्राटी पध्दतीने भरावयाच्या पदासाठी जाहीरात


राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रमा अंतर्गत खानिवली ता. वाडा येथे नळ पाणी पुरवठा करणे कामासाठी Online ई निविदा

  

दिनांक :23/10/2018

Download

राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रमा अंतर्गत खानिवली ता. वाडा येथे नळ पाणी पुरवठा करणे कामासाठी Online ई निविदा


महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (उमेद) कंत्राटी पध्दतीने भरावयाच्या पदासाठी जाहीरात

  

दिनांक :23/10/2018

Download

महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (उमेद) कंत्राटी पध्दतीने भरावयाच्या पदासाठी जाहीरात


राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रमा अंतर्गत मौजे चास ठाकुरपाडा व गोमघर येथे नळ पाणी पुरवठा करणे कामासाठी Online ई निविदा

  

दिनांक :20/10/2018

Download

राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रमा अंतर्गत मौजे चास ठाकुरपाडा व गोमघर येथे नळ पाणी पुरवठा करणे कामासाठी Online ई निविदा


मोखाडा तालुक्यातील काष्टी वडपाडा येथे टँक बांधने क्षमता १.५० ल.ली कामासाठी Online ई निविदा

  

दिनांक :20/10/2018

Download

मोखाडा तालुक्यातील काष्टी वडपाडा येथे टँक बांधने क्षमता १.५० ल.ली कामासाठी Online ई निविदा


जि.प.पालघर अंतर्गत अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती देणेबाबत दिनांक ३०.०९.२०१८ अखेर प्राप्त उमेदवारांची तात्पुरती जेष्ठता यादी

  

दिनांक :08/10/2018

Download

जि.प.पालघर अंतर्गत अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती देणेबाबत दिनांक ३०.०९.२०१८ अखेर प्राप्त उमेदवारांची तात्पुरती जेष्ठता यादी


जि.प.पालघर अंतर्गत अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती देणेबाबत दिनांक ३०.०९.२०१८ अखेर प्राप्त उमेदवारांची तात्पुरती जेष्ठता यादी

  

दिनांक :08/10/2018

Download

जि.प.पालघर अंतर्गत अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती देणेबाबत दिनांक ३०.०९.२०१८ अखेर प्राप्त उमेदवारांची तात्पुरती जेष्ठता यादी
जि.प.पालघर अंतर्गत अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती देणेबाबत दिनांक ३०.०९.२०१८ अखेर प्राप्त उमेदवारांची तात्पुरती जेष्ठता यादी


सनदी लेखापाल नेमणूक करण्याबाबत जाहिरात

  

दिनांक :26/09/2018

Download

सनदी लेखापाल नेमणूक करण्याबाबत जाहिरात


Teacher recruitment for Z.P. Schools(Marathi & Urdu Medium)

  

दिनांक :19/09/2018

Download

Teacher recruitment for Z.P. Schools(Marathi & Urdu Medium)


नागरिकांची सनद

  

दिनांक :06/09/2018

Download

नागरिकांची सनद


तंबाखु नियंत्रण बाबत भारतीय राजपत्र (THE GAZETTE OF INDIA Tobacco Control Program)

  

दिनांक :06/09/2018

Download

तंबाखु नियंत्रण बाबत भारतीय राजपत्र (THE GAZETTE OF INDIA Tobacco Control Program)


९ वी १० वी शिक्षक भरती - फायनल पात्र व अपात्र यादी (दि. ३०/०८/२०१८) व निवेदन

  

दिनांक :30/08/2018

Download

९ वी १० वी शिक्षक भरती - फायनल पात्र व अपात्र यादी (दि. ३०/०८/२०१८) व निवेदन
९ वी १० वी शिक्षक भरती - फायनल पात्र व अपात्र यादी (दि. ३०/०८/२०१८) व निवेदन


शिक्षक भरती शिक्षण विभाग ९ वी व १० वर्गासाठी

  

दिनांक :29/08/2018

Download

शिक्षक भरती शिक्षण विभाग ९ वी व १० वर्गासाठी


शिक्षण विभाग ९ वी व १० वी वर्गासाठी शिक्षक भरती जाहीरात

  

दिनांक :18/08/2018

Download

शिक्षण विभाग ९ वी व १० वी वर्गासाठी शिक्षक भरती जाहीरात


"Community Health Provider is displayed on over zp website.Be present at sankul sabhagruh,near DHO Office Palghar on dt.14/8/2018. at 10.00am"

  

दिनांक :10/08/2018

Download


शिक्षक भरती शिक्षण विभाग ९ वी व १० वर्गासाठी प्रतिक्षा २ यादी जिल्हा परिषद पालघर

  

दिनांक :08/08/2018

Download

शिक्षक भरती शिक्षण विभाग ९ वी व १० वर्गासाठी प्रतिक्षा २ यादी जिल्हा परिषद पालघर


आरोग्य विभाग राष्ट्रीय आरोग्य अभियान हेल्थ वेलनेस सेंटर अंतर्गत Community health provider हरकती साठी पात्र अपात्र यादी

  

दिनांक :09/08/2018

Download

आरोग्य विभाग राष्ट्रीय आरोग्य अभियान हेल्थ वेलनेस सेंटर अंतर्गत Community health provider हरकती साठी पात्र अपात्र यादी


आरोग्य विभाग राष्ट्रीय आरोग्य अभियान हेल्थ वेलनेस सेंटर अंतर्गत Community health provider हरकती साठी पात्र अपात्र यादी

  

दिनांक :09/08/2018

Download

आरोग्य विभाग राष्ट्रीय आरोग्य अभियान हेल्थ वेलनेस सेंटर अंतर्गत Community health provider हरकती साठी पात्र अपात्र यादी
आरोग्य विभाग राष्ट्रीय आरोग्य अभियान हेल्थ वेलनेस सेंटर अंतर्गत Community health provider हरकती साठी पात्र अपात्र यादी


Teacher Recruitment for Std 9th & 10th in Z P Sec School on 4.08.2018

  

दिनांक :02/08/2018

Download

Teacher Recruitment for Std 9th & 10th in Z P Sec School on 4.08.2018


शिक्षक भरती शिक्षण विभाग ९ वी व १० वर्गासाठी - उमेदवारांसाठी सर्वसाधारण सूचना

  

दिनांक :30/07/2018

Download

शिक्षक भरती शिक्षण विभाग ९ वी व १० वर्गासाठी - उमेदवारांसाठी सर्वसाधारण सूचना


शिक्षक भरती शिक्षण विभाग ९ वी व १० वर्गासाठी हरकत सादर केलेल्या उमेदवारांची यादी

  

दिनांक :30/07/2018

Download

शिक्षक भरती शिक्षण विभाग ९ वी व १० वर्गासाठी हरकत सादर केलेल्या उमेदवारांची यादी


शिक्षक भरती शिक्षण विभाग ९ वी व १० वर्गासाठी अंतिम निवड उमेदवार व प्रतीक्षा गुणवत्ता उमेदवार वगळता इतर पात्र यादी

  

दिनांक :30/07/2018

Download

शिक्षक भरती शिक्षण विभाग ९ वी व १० वर्गासाठी अंतिम निवड उमेदवार व प्रतीक्षा गुणवत्ता उमेदवार वगळता इतर पात्र यादी


शिक्षक भरती शिक्षण विभाग ९ वी व १० वर्गासाठी प्रतीक्षा गुणवत्ता यादी

  

दिनांक :30/07/2018

Download

शिक्षक भरती शिक्षण विभाग ९ वी व १० वर्गासाठी प्रतीक्षा गुणवत्ता यादी


शिक्षक भरती शिक्षण विभाग ९ वी व १० वर्गासाठी अपात्र उमदेवार यादी

  

दिनांक :30/07/2018

Download

शिक्षक भरती शिक्षण विभाग ९ वी व १० वर्गासाठी अपात्र उमदेवार यादी


शिक्षक भरती शिक्षण विभाग ९ वी व १० वर्गासाठी अंतिम निवड उमेदवार यादी

  

दिनांक :30/07/2018

Download

शिक्षक भरती शिक्षण विभाग ९ वी व १० वर्गासाठी अंतिम निवड उमेदवार यादी


दिनांक २५.०७.२०१८ रोजी मुलाखत घेतलेल्या कनिष्ठ कंत्राटी अभियंता पदाचा निकाल

  

दिनांक :25/07/2018

Download

दिनांक २५.०७.२०१८ रोजी मुलाखत घेतलेल्या कनिष्ठ कंत्राटी अभियंता पदाचा निकाल


शिक्षक भरती वेळापत्रक

  

दिनांक :25/07/2018

Download

शिक्षक भरती वेळापत्रक


इयत्ता ९ वी . व १० वी शिक्षक भरती -English subject

  

दिनांक :25/07/2018

Download

इयत्ता ९ वी . व १० वी शिक्षक भरती -English subject


इयत्ता ९ वी . व १० वी शिक्षक भरती -अपात्र यादी

  

दिनांक :25/07/2018

Download

इयत्ता ९ वी . व १० वी शिक्षक भरती -अपात्र यादी


इयत्ता ९ वी . व १० वी शिक्षक भरती -Maths subject

  

दिनांक :25/07/2018

Download

इयत्ता ९ वी . व १० वी शिक्षक भरती -Maths subject


इयत्ता ९ वी . व १० वी शिक्षक भरती -Science subject

  

दिनांक :25/07/2018

Download

इयत्ता ९ वी . व १० वी शिक्षक भरती -Science subject


कंत्राटी स्थापत्य अभियंता (कनिष्ठ) पदासाठी जाहीरात पाणि पुरवठा विभाग जिल्हा परिषद पालघर

  

दिनांक :17/07/2018

Download

कंत्राटी स्थापत्य अभियंता (कनिष्ठ) पदासाठी जाहीरात पाणि पुरवठा विभाग जिल्हा परिषद पालघर


जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा संलग्न इ. 9 वी व इ. 10 वीच्या वर्गासाठी सहाय्यक शिक्षक पदाकरिता जाहीरात

  

दिनांक :12/07/2018

Download

जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा संलग्न इ. 9 वी व इ. 10 वीच्या वर्गासाठी सहाय्यक शिक्षक पदाकरिता जाहीरात


Health welness centre Community Health provider , BAMS medical officer requirement

  

दिनांक :10/07/2018

Download

Health welness centre Community Health provider , BAMS medical officer requirement
Health welness centre Community Health provider , BAMS medical officer requirement


महीला शिक्षकांसाठी काम करण्यास प्रतिकुल म्हणुन घोषित केलेल्या शाळांची यादी

  

दिनांक :16/03/2018

Download

महीला शिक्षकांसाठी काम करण्यास प्रतिकुल म्हणुन घोषित केलेल्या शाळांची यादी


स्मार्ट ग्राम योजने अंतर्गत विजयी ग्राम पंचायतींचा सत्कार.

  

दिनांक :16/03/2018

Download

स्मार्ट ग्राम योजने अंतर्गत विजयी ग्राम पंचायतींचा सत्कार.


महीला शिक्षकांसाठी काम करण्यास प्रतिकुल म्हणुन घोषित केलेल्या शाळांची यादी

  

दिनांक :16/03/2018

Download

महीला शिक्षकांसाठी काम करण्यास प्रतिकुल म्हणुन घोषित केलेल्या शाळांची यादी


पालघर ठाणे विकल्प समायोजन आदेश

  

दिनांक :01/03/2018

Download

पालघर ठाणे विकल्प समायोजन आदेश


ठाणे- पालघर समायोजन याद्या 26.02.2018

  

दिनांक :28/02/2018

Download

ठाणे- पालघर समायोजन याद्या 26.02.2018


जि.प.सेस फंड अंतर्गत शाळा गृह दुरुस्ती व संरक्षक भिंत दुरुस्ती प्रशासकीय मान्यता यादी

  

दिनांक :24/01/2018

Download

जि.प.सेस फंड अंतर्गत शाळा गृह दुरुस्ती व संरक्षक भिंत दुरुस्ती प्रशासकीय मान्यता यादी
जि.प.सेस फंड अंतर्गत शाळा गृह दुरुस्ती व संरक्षक भिंत दुरुस्ती प्रशासकीय मान्यता यादी


शिक्षण विभाग (प्राथ.) जिल्हा परिषद पालघर प्राथमिक शाळांची विशेष दुरुस्तीची यादी सन २०१७-१८

  

दिनांक :15/01/2018

Download

शिक्षण विभाग (प्राथ.) जिल्हा परिषद पालघर प्राथमिक शाळांची विशेष दुरुस्तीची यादी सन २०१७-१८


यु.पी.एस. खरेदीबाबत ONLINE BIDDING प्रारूप

  

दिनांक :08/01/2018

Download

यु.पी.एस. खरेदीबाबत ONLINE BIDDING प्रारूप


लेजर प्रिंटर खरेदीबाबत ONLINE BIDDING प्रारूप

  

दिनांक :08/01/2018

Download

लेजर प्रिंटर खरेदीबाबत ONLINE BIDDING प्रारूप


लॅपटॉप खरेदीबाबत ONLINE BIDDING प्रारूप

  

दिनांक :08/01/2018

Download

लॅपटॉप खरेदीबाबत ONLINE BIDDING प्रारूप


संगणक संच खरेदीबाबत ONLINE BIDDING प्रारूप

  

दिनांक :08/01/2018

Download

संगणक संच खरेदीबाबत ONLINE BIDDING प्रारूप


जिल्हा परिषद पालघर मुख्यालयीन सर्व विभागातील जनमाहिती अधिकारी, सहाय्यक जनमाहिती अधिकारी आणि प्रथम अपिलीय अधिकारी यांची माहिती

  

दिनांक :21/12/2016

Download

जिल्हा परिषद पालघर मुख्यालयीन सर्व विभागातील जनमाहिती अधिकारी, सहाय्यक जनमाहिती अधिकारी आणि प्रथम अपिलीय अधिकारी यांची माहिती