News


  

दिनांक :01/01/1970

Download


राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, जिल्हा आरोग्य सोसायटी, पालघर अंतर्गत रिक्त पदांच्या घेण्यात आलेल्या मुलाखतीच्या निवड व प्रतिक्षा याद्या.

  

दिनांक :30/06/2021

Download

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, जिल्हा आरोग्य सोसायटी, पालघर अंतर्गत रिक्त पदांच्या घेण्यात आलेल्या मुलाखतीच्या निवड व प्रतिक्षा याद्या.


  

दिनांक :01/01/1970

Download


  

दिनांक :01/01/1970

Download


जिल्हा 2021 वार्षीक योजना (सर्वसाधारण) मधुन नाविन्यपुर्ण उपक्रमांतर्गत समुद्र किनारपट्टी साफसफाई (BeachCleaning Machine) यंत्राच्या खरेदीकरिता गव्हर्मेंट ई मार्केट (GEM) वर जाहिर ई - निविदा मागविण्यात येत आहे.

  

दिनांक :28/05/2021

Download

जिल्हा 2021 वार्षीक योजना (सर्वसाधारण) मधुन नाविन्यपुर्ण उपक्रमांतर्गत समुद्र किनारपट्टी साफसफाई (BeachCleaning Machine) यंत्राच्या खरेदीकरिता गव्हर्मेंट ई मार्केट (GEM) वर जाहिर ई - निविदा मागविण्यात येत आहे.


आरोग्य विभाग अधिसूचना प्रसिद्ध करणेबाबत

  

दिनांक :20/05/2021

Download

आरोग्य विभाग अधिसूचना प्रसिद्ध करणेबाबत


स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) टप्पा-2 अंतर्गत SLWM ची कामे करणेकरिता अटी व शर्ती

  

दिनांक :07/05/2021

Download

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) टप्पा-2 अंतर्गत SLWM ची कामे करणेकरिता अटी व शर्ती


स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) टप्पा-2 अंतर्गत SLWM ची कामे करणेकरिता व्यावसायिक संस्था/स्वयंसेवी संस्था म्हणून काम करु इच्छिणा-या संस्थांची विहित नमुन्यात सुची तयार करण्यासाठी आवेदन

  

दिनांक :07/05/2021

Download

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) टप्पा-2 अंतर्गत SLWM ची कामे करणेकरिता व्यावसायिक संस्था/स्वयंसेवी संस्था म्हणून काम करु इच्छिणा-या संस्थांची विहित नमुन्यात सुची तयार करण्यासाठी आवेदन


आरोग्य विभाग कंत्राटी पदभरती जाहीरात

  

दिनांक :22/04/2021

Download

आरोग्य विभाग कंत्राटी पदभरती जाहीरात


राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाअंतर्गत कोविड-१९ करिता कंत्राटी पद्धतीने विविध अधिकारी व कर्मचारी पदभरती

  

दिनांक :21/04/2021

Download

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाअंतर्गत कोविड-१९ करिता कंत्राटी पद्धतीने विविध अधिकारी व कर्मचारी पदभरती


आरोग्य विभाग कंत्राटी पद भरती अर्जाचा नमुना

  

दिनांक :18/04/2021

Download

आरोग्य विभाग कंत्राटी पद भरती अर्जाचा नमुना


आरोग्य विभाग कंत्राटी पद्धतीने पद भरती

  

दिनांक :18/04/2021

Download

आरोग्य विभाग कंत्राटी पद्धतीने पद भरती


दि.15/02/2021 रोजी दुपारी 2 वाजता गटप्रवर्तक पदांची मुलाखत जिल्हा आरोग्य अधिकारी, आरोग्य विभाग, पालघर, जुन गट विकास अधिकारी, निवासस्थान, कचेरी रोड पालघर येथे घेण्यात येईल.

  

दिनांक :12/02/2021

Download


गटप्रवर्तक यांची पात्र अपात्र यादी

  

दिनांक :12/02/2021

Download

गटप्रवर्तक यांची पात्र अपात्र यादी


समुदाय आरोग्य अधिकारी समुपदेशन प्रक्रिया पत्र

  

दिनांक :11/02/2021

Download

समुदाय आरोग्य अधिकारी समुपदेशन प्रक्रिया पत्र
समुदाय आरोग्य अधिकारी समुपदेशन प्रक्रिया पत्र


गुणवत्ता यादी

  

दिनांक :03/12/2020

Download

गुणवत्ता यादी


उपकेंद्र -आरोग्य वर्धिनी केंद्रची माहीती

  

दिनांक :03/12/2020

Download

उपकेंद्र -आरोग्य वर्धिनी केंद्रची माहीती


आरोग्य विभाग कंत्राटी गटप्रवर्तक पद भरती

  

दिनांक :28/11/2020

Download

आरोग्य विभाग कंत्राटी गटप्रवर्तक पद भरती


उमेद अभियान सन 2020-21 अंतर्गत अभियानासाठी आवश्यक प्रपत्र छपाई करिता ई निविदा मागविणे बाबत

  

दिनांक :13/10/2020

Download

उमेद अभियान सन 2020-21 अंतर्गत अभियानासाठी आवश्यक प्रपत्र छपाई करिता ई निविदा मागविणे बाबत


राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत पालघर जिल्हयासाठी Covid 19 साथरोगाच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने रिक्त पदांची पद भरती बाबत जाहीरात

  

दिनांक :07/10/2020

Download

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत पालघर जिल्हयासाठी Covid 19 साथरोगाच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने रिक्त पदांची पद भरती बाबत जाहीरात


महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गत हॉस्पिटल्स कोविडचे/नॉनकोविड हॉस्पिटल्स

  

दिनांक :03/10/2020

Download

महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गत हॉस्पिटल्स कोविडचे/नॉनकोविड हॉस्पिटल्स


Covid-19 - Click here for beds availability

  

दिनांक :22/09/2020

Download

Covid-19 - Click here for beds availability


Covid-19 - Click here for viewing Testing Facilities on map

  

दिनांक :22/09/2020

Download

Covid-19 - Click here for viewing Testing Facilities on map


Covid-19 - Click here for Palghar Covid-19 Dashboard….

  

दिनांक :22/09/2020

Download

Covid-19 - Click here for Palghar Covid-19 Dashboard….


माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत १ ते १७ मुद्दयांची माहिती सामान्य प्रशासन विभाग

  

दिनांक :21/08/2020

Download

माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत १ ते १७ मुद्दयांची माहिती सामान्य प्रशासन विभाग


शुद्धिपत्रक -राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाअंतर्गत कोविड-१९ करिता कंत्राटी पद्धतीने विविध अधिकारी व कर्मचारी पदभरती

  

दिनांक :29/07/2020

Download

शुद्धिपत्रक -राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाअंतर्गत कोविड-१९ करिता कंत्राटी पद्धतीने विविध अधिकारी व कर्मचारी पदभरती


सामान्य प्रशासन विभाग जि.प. पालघर वर्ग ३ व वर्ग ४ अंतिम वास्तव जेष्ठता सुची सर्वसाधारण बदल्या माहिती

  

दिनांक :23/07/2020

Download

सामान्य प्रशासन विभाग जि.प. पालघर वर्ग ३ व वर्ग ४ अंतिम वास्तव जेष्ठता सुची सर्वसाधारण बदल्या माहिती


आरोग्य विभाग कंत्राटी पद भरती पात्र अपात्र यादी

  

दिनांक :18/06/2020

Download

आरोग्य विभाग कंत्राटी पद भरती पात्र अपात्र यादी


पशु संवर्धन विभाग जिल्हा परिषद पालघरच्या विविध योजना लाभार्थी यादी २०१८-२०१९

  

दिनांक :05/06/2020

Download

पशु संवर्धन विभाग जिल्हा परिषद पालघरच्या विविध योजना लाभार्थी यादी २०१८-२०१९


राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाअंतर्गत कोविड-१९ करिता कंत्राटी पद्धतीने विविध अधिकारी व कर्मचारी पदभरती

  

दिनांक :12/06/2020

Download

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाअंतर्गत कोविड-१९ करिता कंत्राटी पद्धतीने विविध अधिकारी व कर्मचारी पदभरती


राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत प्राप्त अर्जापैकी पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी प्रशिद्ध करण्याबाबत

  

दिनांक :19/06/2020

Download

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत प्राप्त अर्जापैकी पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी प्रशिद्ध करण्याबाबत


महिला व बाल कल्याण विभाग ई निविदा प्रसिद्ध करणे बाबत.

  

दिनांक :12/05/2020

Download

महिला व बाल कल्याण विभाग ई निविदा प्रसिद्ध करणे बाबत.


राष्ट्रीय आरोग्य अभियान , जिल्हा आरोग्य सोसायटी पालघर अंतर्गत कंत्राटी पद्धतीने अधिकारी व कर्मचारी भरती

  

दिनांक :01/05/2020

Download

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान , जिल्हा आरोग्य सोसायटी पालघर अंतर्गत कंत्राटी पद्धतीने अधिकारी व कर्मचारी भरती


शुध्दीपत्रक- जिल्हा सामान्य रुग्णलाय व आरोग्य विभाग जिल्हा परिषद पालघर अंतर्गत कंत्राटी पदभरतीस स्थगीती देण्यात येत आहे

  

दिनांक :15/04/2020

Download

शुध्दीपत्रक- जिल्हा सामान्य रुग्णलाय व आरोग्य विभाग जिल्हा परिषद पालघर अंतर्गत कंत्राटी पदभरतीस स्थगीती देण्यात येत आहे


जिल्हा पाणी व स्वच्छता विभाग ग्रामीण अंतर्गत जिल्हास्तर व तालुकास्तरावर पद भरती करावयाची जाहिरात

  

दिनांक :28/02/2020

Download

जिल्हा पाणी व स्वच्छता विभाग ग्रामीण अंतर्गत जिल्हास्तर व तालुकास्तरावर पद भरती करावयाची जाहिरात


कंत्राटी ग्रामसेवक पदासाठी निवड प्रतिक्षा सुची

  

दिनांक :04/02/2020

Download

कंत्राटी ग्रामसेवक पदासाठी निवड प्रतिक्षा सुची


कनिष्ठ सहाय्यक पदासाठी महीला उमेदवार निवड व प्रतिक्षा यादी

  

दिनांक :04/02/2020

Download

कनिष्ठ सहाय्यक पदासाठी महीला उमेदवार निवड व प्रतिक्षा यादी


कनिष्ठ सहाय्यक पदासाठी पुरुष उमेदवार निवड व प्रतिक्षा यादी

  

दिनांक :04/02/2020

Download

कनिष्ठ सहाय्यक पदासाठी पुरुष उमेदवार निवड व प्रतिक्षा यादी


कंत्राटी ग्रामसेवक विशेष पद भरती परीक्षा निकाल

  

दिनांक :21/01/2020

Download

कंत्राटी ग्रामसेवक विशेष पद भरती परीक्षा निकाल


अनुसूचित जमाती विशेष पदभरती मोहिम कनि‌ष्ठ सहाय्यक लेखी परिक्षा निकाल

  

दिनांक :17/01/2020

Download

अनुसूचित जमाती विशेष पदभरती मोहिम कनि‌ष्ठ सहाय्यक लेखी परिक्षा निकाल


जिल्हा परिषद पालघर अंतर्गत भरती करावयाचे कंत्राटी ग्रामसेवक संवर्गातील उमेदवारांचे प्रवेशपत्र

  

दिनांक :17/01/2020

Download

जिल्हा परिषद पालघर अंतर्गत भरती करावयाचे कंत्राटी ग्रामसेवक संवर्गातील उमेदवारांचे प्रवेशपत्र


  

दिनांक :01/01/1970

Download


कंत्राटी ग्रामसेवक संवर्गातील प्राप्त अर्जापैकी अपात्र उमेदवारांची यादी

  

दिनांक :16/01/2020

Download

कंत्राटी ग्रामसेवक संवर्गातील प्राप्त अर्जापैकी अपात्र उमेदवारांची यादी


ज्या उमेदवारांनी जिल्हा परिषदेचे संकेत स्थळ -(Website) वरुन प्रवेशपत्र Download केलेले नसतील अशा उमेदवारांनी परिक्षा केंद्रावर एक तास आगोदर उपस्थित राहुन प्रवेशपत्र उपलब्ध करुन घ्यावे

  

दिनांक :10/01/2020

Download


पालघर जिल्हा परीषदेच्या कनिष्ठ सहाय्यक या पदाच्या परिक्षेसाठी प्रवेश प्रमाणपत्र

  

दिनांक :10/01/2020

Download

पालघर जिल्हा परीषदेच्या कनिष्ठ सहाय्यक या पदाच्या परिक्षेसाठी प्रवेश प्रमाणपत्र


कनिष्ठ सहाय्यक विशेष भरती मोहिम अपात्र उमेदवारांची यादी

  

दिनांक :10/01/2020

Download

कनिष्ठ सहाय्यक विशेष भरती मोहिम अपात्र उमेदवारांची यादी


कनिष्ठ सहाय्यक विशेष भरती मोहिम पात्र उमेदवारांची यादी

  

दिनांक :10/01/2020

Download

कनिष्ठ सहाय्यक विशेष भरती मोहिम पात्र उमेदवारांची यादी


अनुसूचित जमाती विशेष भरती मोहिम २०१९ कंत्राटी ग्रामसेवक पेसा पदभरती शुध्दीपत्रक

  

दिनांक :09/01/2020

Download

अनुसूचित जमाती विशेष भरती मोहिम २०१९ कंत्राटी ग्रामसेवक पेसा पदभरती शुध्दीपत्रक


सनदी लेखापाल नियुक्ती बाबत जाहिरात , विभागीय आयुक्त कार्यालय

  

दिनांक :08/01/2020

Download

सनदी लेखापाल नियुक्ती बाबत जाहिरात , विभागीय आयुक्त कार्यालय


अनुसूचित जमातीसाठी राखीव सविस्तर जाहीरात जिल्हा परिषद पालघर

  

दिनांक :31/12/2019

Download

अनुसूचित जमातीसाठी राखीव सविस्तर जाहीरात जिल्हा परिषद पालघर


जिल्हा परिषद पालघर अंतर्गत पद भरतीच्या अनुषंगाने शुध्दीपत्रक

  

दिनांक :16/04/2019

Download

जिल्हा परिषद पालघर अंतर्गत पद भरतीच्या अनुषंगाने शुध्दीपत्रक


जिल्हा परिषद पालघर पद भरती बाबत शुध्दीपत्रक

  

दिनांक :15/04/2019

Download

जिल्हा परिषद पालघर पद भरती बाबत शुध्दीपत्रक


जाहिरात शुध्दीपत्रक जिल्हा परिषद पालघर

  

दिनांक :09/04/2019

Download

जाहिरात शुध्दीपत्रक जिल्हा परिषद पालघर


जिल्हा परिषद ,पालघर अंतर्गत गट क - मधील सरळसेवेची रिक्त पदे भरण्यासाठी जाहिरात.

  

दिनांक :09/03/2019

Download

जिल्हा परिषद ,पालघर अंतर्गत गट क - मधील सरळसेवेची रिक्त पदे भरण्यासाठी जाहिरात.


जिल्हा परिषद पालघर अंतर्गत अनुसुचीत क्षेत्राबाहेरील (बिगर पेसा) व अनुसुचीत क्षेत्रातील (पेसा) पदभरती सन 2019

  

दिनांक :02/03/2019

Download

जिल्हा परिषद पालघर अंतर्गत अनुसुचीत क्षेत्राबाहेरील (बिगर पेसा) व अनुसुचीत क्षेत्रातील (पेसा) पदभरती सन 2019


अनुकंपा तत्वावर नोकरी देणेबाबत प्रस्तावांची पात्र उमेदवारांची यादी जिल्हा परिषद पालघर

  

दिनांक :16/11/2018

Download

अनुकंपा तत्वावर नोकरी देणेबाबत प्रस्तावांची पात्र उमेदवारांची यादी जिल्हा परिषद पालघर


अनुकंपा तत्वावर नोकरी देणेबाबत प्रस्तावांची अपात्र उमेदवारांची यादी जिल्हा परिषद पालघर

  

दिनांक :16/11/2018

Download

अनुकंपा तत्वावर नोकरी देणेबाबत प्रस्तावांची अपात्र उमेदवारांची यादी जिल्हा परिषद पालघर


अनुकंपा तत्वावरील प्राप्त प्रस्ताव नुसार जेष्ठता यादी

  

दिनांक :30/10/2018

Download

अनुकंपा तत्वावरील प्राप्त प्रस्ताव नुसार जेष्ठता यादी


अनुकंपा तत्वावरील प्राप्त प्रस्ताव नुसार जेष्ठता यादी पत्र

  

दिनांक :30/10/2018

Download

अनुकंपा तत्वावरील प्राप्त प्रस्ताव नुसार जेष्ठता यादी पत्र


जि.प.पालघर अंतर्गत अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती देणेबाबत दिनांक ३०.०९.२०१८ अखेर प्राप्त उमेदवारांची तात्पुरती जेष्ठता यादी

  

दिनांक :08/10/2018

Download

जि.प.पालघर अंतर्गत अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती देणेबाबत दिनांक ३०.०९.२०१८ अखेर प्राप्त उमेदवारांची तात्पुरती जेष्ठता यादी


जि.प.पालघर अंतर्गत अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती देणेबाबत दिनांक ३०.०९.२०१८ अखेर प्राप्त उमेदवारांची तात्पुरती जेष्ठता यादी

  

दिनांक :08/10/2018

Download

जि.प.पालघर अंतर्गत अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती देणेबाबत दिनांक ३०.०९.२०१८ अखेर प्राप्त उमेदवारांची तात्पुरती जेष्ठता यादी
जि.प.पालघर अंतर्गत अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती देणेबाबत दिनांक ३०.०९.२०१८ अखेर प्राप्त उमेदवारांची तात्पुरती जेष्ठता यादी