News


महिला व बालविकास विभाग अंतर्गत दर पुरविण्यात येणाऱ्या विविध बाबींबाबत

  

दिनांक :12/12/2019

Download

महिला व बालविकास विभाग अंतर्गत दर पुरविण्यात येणाऱ्या विविध बाबींबाबत


महिला व बालविकास विभाग अंतर्गत पुरविण्यात येणा-या विविध बाबींबाबत

  

दिनांक :10/12/2019

Download

महिला व बालविकास विभाग अंतर्गत पुरविण्यात येणा-या विविध बाबींबाबत


जि.प.सेस फंड योजनेतुन इ.9 वी व 10 वी च्या वर्गासाठी मानधन तत्वावर प्रतिक्षा यादीतील उमेदवारांनानियुक्ती करणेसाठी आयोजन करण्यात आलेले समुपदेशन प्रक्रियादि.19.10.2019 रोजी वेळ 11.00‍ उपस्थित रहाण्यासाठी.(विज्ञान प्रतिक्षा यादी १)

  

दिनांक :18/10/2019

Download

जि.प.सेस फंड योजनेतुन इ.9 वी व 10 वी च्या वर्गासाठी मानधन तत्वावर प्रतिक्षा यादीतील उमेदवारांनानियुक्ती करणेसाठी आयोजन करण्यात आलेले समुपदेशन प्रक्रियादि.19.10.2019 रोजी वेळ 11.00‍ उपस्थित रहाण्यासाठी.(विज्ञान प्रतिक्षा यादी १)
जि.प.सेस फंड योजनेतुन इ.9 वी व 10 वी च्या वर्गासाठी मानधन तत्वावर प्रतिक्षा यादीतील उमेदवारांनानियुक्ती करणेसाठी आयोजन करण्यात आलेले समुपदेशन प्रक्रियादि.19.10.2019 रोजी वेळ 11.00‍ उपस्थित रहाण्यासाठी.(विज्ञान प्रतिक्षा यादी १)


जि.प.सेस फंड योजनेतुन इ.9 वी व 10 वी च्या वर्गासाठी मानधन तत्वावर प्रतिक्षा यादीतील उमेदवारांनानियुक्ती करणेसाठी आयोजन करण्यात आलेले समुपदेशन प्रक्रियादि.19.10.2019 रोजी वेळ 11.00‍ उपस्थित रहाण्यासाठी. (इंग्रजी प्रतिक्षा यादी आणि गणित विषयाची अपात्र यादी)

  

दिनांक :18/10/2019

Download

जि.प.सेस फंड योजनेतुन इ.9 वी व 10 वी च्या वर्गासाठी मानधन तत्वावर प्रतिक्षा यादीतील उमेदवारांनानियुक्ती करणेसाठी आयोजन करण्यात आलेले समुपदेशन प्रक्रियादि.19.10.2019 रोजी वेळ 11.00‍ उपस्थित रहाण्यासाठी. (इंग्रजी प्रतिक्षा यादी आणि गणित विषयाची अपात्र यादी)
जि.प.सेस फंड योजनेतुन इ.9 वी व 10 वी च्या वर्गासाठी मानधन तत्वावर प्रतिक्षा यादीतील उमेदवारांनानियुक्ती करणेसाठी आयोजन करण्यात आलेले समुपदेशन प्रक्रियादि.19.10.2019 रोजी वेळ 11.00‍ उपस्थित रहाण्यासाठी. (इंग्रजी प्रतिक्षा यादी आणि गणित विषयाची अपात्र यादी)


जि.प.सेस फंड योजनेतुन इ.9 वी व 10 वी च्या वर्गासाठी मानधन तत्वावर प्रतिक्षा यादीतील उमेदवारांनानियुक्ती करणेसाठी आयोजन करण्यात आलेले समुपदेशन प्रक्रियादि.19.10.2019 रोजी वेळ 11.00‍ उपस्थित रहाण्यासाठी.(Press Note1)

  

दिनांक :18/10/2019

Download

जि.प.सेस फंड योजनेतुन इ.9 वी व 10 वी च्या वर्गासाठी मानधन तत्वावर प्रतिक्षा यादीतील उमेदवारांनानियुक्ती करणेसाठी आयोजन करण्यात आलेले समुपदेशन प्रक्रियादि.19.10.2019 रोजी वेळ 11.00‍ उपस्थित रहाण्यासाठी.(Press Note1)


इयत्ता ९ वी व इयत्ता १० वी करिता तात्पुरत्या स्वरुपात शिक्षक भरती सन २०१९-२०२०

  

दिनांक :11/10/2019

Download

इयत्ता ९ वी व इयत्ता १० वी करिता तात्पुरत्या स्वरुपात शिक्षक भरती सन २०१९-२०२०
इयत्ता ९ वी व इयत्ता १० वी करिता तात्पुरत्या स्वरुपात शिक्षक भरती सन २०१९-२०२०


ई. ९ वी. व १० वी करिता माध्यमिक शिक्षक भारती (तात्पुरत्या स्वरुपाची)

  

दिनांक :11/10/2019

Download

ई. ९ वी. व १० वी करिता माध्यमिक शिक्षक भारती (तात्पुरत्या स्वरुपाची)


आरोग्य विभाग गट प्रर्वतक मुलाखतीस पात्र/ अपात्र उमेदवारांची यादी

  

दिनांक :13/09/2019

Download

आरोग्य विभाग गट प्रर्वतक मुलाखतीस पात्र/ अपात्र उमेदवारांची यादी


राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान आरोग्य विभाग पात्र अपात्र यादी

  

दिनांक :22/08/2019

Download

राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान आरोग्य विभाग पात्र अपात्र यादी


आशा स्वयंसेविका योजना आरोग्य विभाग जिल्हा परिषद पालघर कंत्राटी गट प्रवर्तक पद भरती

  

दिनांक :16/08/2019

Download

आशा स्वयंसेविका योजना आरोग्य विभाग जिल्हा परिषद पालघर कंत्राटी गट प्रवर्तक पद भरती


महिला व बालकल्याण विभाग अन्नपुरवठा स्वच्छता व सुरक्षा बाबत बाबत प्रशिक्षण व त्या अंतर्गत किट पुरविणे

  

दिनांक :06/08/2019

Download

महिला व बालकल्याण विभाग अन्नपुरवठा स्वच्छता व सुरक्षा बाबत बाबत प्रशिक्षण व त्या अंतर्गत किट पुरविणे


आरोग्य विभाग हेल्थ अँड वेलनेस सेंटर कम्यनिटी हेल्थ प्रोव्हाडर निकाल

  

दिनांक :05/08/2019

Download

आरोग्य विभाग हेल्थ अँड वेलनेस सेंटर कम्यनिटी हेल्थ प्रोव्हाडर निकाल


जिल्हा परिषद ९ वी १० वी शिक्षक भरती आदेश

  

दिनांक :27/07/2019

Download

जिल्हा परिषद ९ वी १० वी शिक्षक भरती आदेश
जिल्हा परिषद ९ वी १० वी शिक्षक भरती आदेश


NHM Advertisement Health Department

  

दिनांक :18/07/2019

Download

NHM Advertisement Health Department


NHM Advertisement Form

  

दिनांक :18/07/2019

Download

NHM Advertisement Form


इ.९वी,१०वी. शिक्षक उमेदवारांची तात्पुरती यादी हरकती बाबत पत्र

  

दिनांक :12/07/2019

Download

इ.९वी,१०वी. शिक्षक उमेदवारांची तात्पुरती यादी हरकती बाबत पत्र


इ.9वी,10वी.उमेदवारांची तात्पुरती यादी प्रसिद्ध करण्या बाबत

  

दिनांक :12/07/2019

Download

इ.9वी,10वी.उमेदवारांची तात्पुरती यादी प्रसिद्ध करण्या बाबत


महिला व बाल विकास विभाग, जिल्हा परिषद, पालघर जाहिर निविदा

  

दिनांक :11/07/2019

Download

महिला व बाल विकास विभाग, जिल्हा परिषद, पालघर जाहिर निविदा
महिला व बाल विकास विभाग, जिल्हा परिषद, पालघर जाहिर निविदा


जिल्हा पाणी व स्वच्छता विभागांतर्गत जलस्वराज्य 2 तालुका स्तरावर कंत्राटी पध्दतीने भरावयाच्या पदासाठी मुदतवाढ

  

दिनांक :10/07/2019

Download

जिल्हा पाणी व स्वच्छता विभागांतर्गत जलस्वराज्य 2 तालुका स्तरावर कंत्राटी पध्दतीने भरावयाच्या पदासाठी मुदतवाढ


Tender Notice of SBM For Vehicle

  

दिनांक :10/07/2019

Download

Tender Notice of SBM For Vehicle


जनसंपर्क अधिकारी पद अंतिम निवड व प्रतिक्षा यादी

  

दिनांक :09/07/2019

Download

जनसंपर्क अधिकारी पद अंतिम निवड व प्रतिक्षा यादी


नोटीस आणि हमीपत्र

  

दिनांक :08/07/2019

Download

नोटीस आणि हमीपत्र
नोटीस आणि हमीपत्र


सदर प्रसिद्ध झालेली यादी मधील हरकती नुसार दिनांक.- ०९/०७/२०१९ व १०/०७/२०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेत उपसंचालक कार्यालय आरोग्य सेवा मुंबई मंडळ ठाणे येथे हजर रहावे.

  

दिनांक :08/07/2019

Download

सदर प्रसिद्ध झालेली यादी मधील हरकती नुसार दिनांक.- ०९/०७/२०१९ व १०/०७/२०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेत उपसंचालक कार्यालय आरोग्य सेवा मुंबई मंडळ ठाणे येथे हजर रहावे.
सदर प्रसिद्ध झालेली यादी मधील हरकती नुसार दिनांक.- ०९/०७/२०१९ व १०/०७/२०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेत उपसंचालक कार्यालय आरोग्य सेवा मुंबई मंडळ ठाणे येथे हजर रहावे.


०८/०७/२०१९ रोजी जनसंपर्क अधिकारी पदाची मुलाखत प्रशासकीय कारणास्तव दिनांक ०९/०७/२०१९ रोजी घेण्या बाबत जाहीर सूचना

  

दिनांक :06/07/2019

Download

०८/०७/२०१९ रोजी जनसंपर्क अधिकारी पदाची मुलाखत प्रशासकीय कारणास्तव दिनांक ०९/०७/२०१९ रोजी घेण्या बाबत जाहीर सूचना


सेवा निवृत्त प्राथमिक शिक्षकांची निवड श्रेणी यादी प्रसिद्धी बाबत

  

दिनांक :03/07/2019

Download

सेवा निवृत्त प्राथमिक शिक्षकांची निवड श्रेणी यादी प्रसिद्धी बाबत


पाणी व स्वच्छता विभागात कंत्राटी स्वरुपात पदभरती

  

दिनांक :26/06/2019

Download

पाणी व स्वच्छता विभागात कंत्राटी स्वरुपात पदभरती


जनसंपर्क अधिकारी पदभरती बाबत जाहिरात प्रसिध्द करणे बाबत

  

दिनांक :25/06/2019

Download

जनसंपर्क अधिकारी पदभरती बाबत जाहिरात प्रसिध्द करणे बाबत


सेवानिवृत्त शिक्षक निवड श्रेणी यादी

  

दिनांक :25/06/2019

Download

सेवानिवृत्त शिक्षक निवड श्रेणी यादी


इयत्ता 9 वी व इ. 10 वी च्या सुरु करण्यात आलेल्या वर्गावर रिक्त असलेल्या माध्यमिक शिक्षकांची पदे तात्पुरत्या स्वरुपात भरणे बाबत जाहीरात

  

दिनांक :21/06/2019

Download

इयत्ता 9 वी व इ. 10 वी च्या सुरु करण्यात आलेल्या वर्गावर रिक्त असलेल्या माध्यमिक शिक्षकांची पदे तात्पुरत्या स्वरुपात भरणे बाबत जाहीरात


महिला व बाल कल्याण विभागा मार्फत पुरविण्यात येणाऱ्या विविध बांबीबाबत

  

दिनांक :18/06/2019

Download

महिला व बाल कल्याण विभागा मार्फत पुरविण्यात येणाऱ्या विविध बांबीबाबत


सनदी लेखापाल नेमणूक करणे बाबत जाहिरात

  

दिनांक :15/06/2019

Download

सनदी लेखापाल नेमणूक करणे बाबत जाहिरात


पशुसंवर्धन विभागाच्या योजनांना प्रसिद्धी देणे बाबत

  

दिनांक :15/06/2019

Download

पशुसंवर्धन विभागाच्या योजनांना प्रसिद्धी देणे बाबत


जिल्हा परिषद शिक्षक समुपदेशनाने दिलेल्या शाळा15.6.2019.pdf

  

दिनांक :14/06/2019

Download

जिल्हा परिषद शिक्षक समुपदेशनाने दिलेल्या शाळा15.6.2019.pdf


आरोग्य विभागा अंर्तगत सन 2019 च्या सर्वसाधारण बदल्याची तात्पुरती जेष्ठता यादी

  

दिनांक :30/05/2019

Download

आरोग्य विभागा अंर्तगत सन 2019 च्या सर्वसाधारण बदल्याची तात्पुरती जेष्ठता यादी


पाणी पुरवठा विभाग कर्मचारी बदली यादी

  

दिनांक :28/05/2019

Download

पाणी पुरवठा विभाग कर्मचारी बदली यादी


वरिष्ठ सहाय्यक प्रशासकीय बदली

  

दिनांक :28/05/2019

Download

वरिष्ठ सहाय्यक प्रशासकीय बदली


साप्रवि विनंती बदली यादी

  

दिनांक :27/05/2019

Download

साप्रवि विनंती बदली यादी


साप्रवि प्रशासकीय बदली यादी

  

दिनांक :27/05/2019

Download

साप्रवि प्रशासकीय बदली यादी


प्रशासकिय व विनंती बदली माहिती बाबत रिक्त पदे माहीती

  

दिनांक :27/05/2019

Download

प्रशासकिय व विनंती बदली माहिती बाबत रिक्त पदे माहीती


ICDS मुख्य सेविका प्रशासकिय व विनंती बदली माहिती

  

दिनांक :27/05/2019

Download

ICDS मुख्य सेविका प्रशासकिय व विनंती बदली माहिती


साप्रवि तात्पुरती सेवाजेष्ठता व बदली यादी प्रसिध्द करणे बाबत

  

दिनांक :24/05/2019

Download

साप्रवि तात्पुरती सेवाजेष्ठता व बदली यादी प्रसिध्द करणे बाबत


ग्रामपंचायत विभागातील विस्तार अधिकारी (पं), ग्रा.वि.अ. व ग्रामसेवक यांच्या बदल्यांची यादी

  

दिनांक :24/05/2019

Download

ग्रामपंचायत विभागातील विस्तार अधिकारी (पं), ग्रा.वि.अ. व ग्रामसेवक यांच्या बदल्यांची यादी


जिल्हा परिषद पदभरती बाबत जाहिर आवाहन

  

दिनांक :18/04/2019

Download

जिल्हा परिषद पदभरती बाबत जाहिर आवाहन


जिल्हा परिषद पालघर अंतर्गत पद भरतीच्या अनुषंगाने शुध्दीपत्रक

  

दिनांक :16/04/2019

Download

जिल्हा परिषद पालघर अंतर्गत पद भरतीच्या अनुषंगाने शुध्दीपत्रक


जिल्हा परिषद पालघर पद भरती बाबत शुध्दीपत्रक

  

दिनांक :15/04/2019

Download

जिल्हा परिषद पालघर पद भरती बाबत शुध्दीपत्रक


आजच्या लोकमत पेपर मध्ये आलेले शुध्दीपत्रका बाबत महत्त्व पुर्ण सूचना

  

दिनांक :09/04/2019

Download

आजच्या लोकमत पेपर मध्ये आलेले शुध्दीपत्रका बाबत महत्त्व पुर्ण सूचना


जाहिरात शुध्दीपत्रक जिल्हा परिषद पालघर

  

दिनांक :09/04/2019

Download

जाहिरात शुध्दीपत्रक जिल्हा परिषद पालघर


महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (UMED MSRLM )ई निविदा प्रसिध्द करणे बाबत

  

दिनांक :09/03/2019

Download

महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (UMED MSRLM )ई निविदा प्रसिध्द करणे बाबत


जिल्हा परिषद ,पालघर अंतर्गत गट क - मधील सरळसेवेची रिक्त पदे भरण्यासाठी जाहिरात.

  

दिनांक :09/03/2019

Download

जिल्हा परिषद ,पालघर अंतर्गत गट क - मधील सरळसेवेची रिक्त पदे भरण्यासाठी जाहिरात.


जिल्हा परिषद पालघर अंतर्गत अनुसुचीत क्षेत्राबाहेरील (बिगर पेसा) व अनुसुचीत क्षेत्रातील (पेसा) पदभरती सन 2019

  

दिनांक :02/03/2019

Download

जिल्हा परिषद पालघर अंतर्गत अनुसुचीत क्षेत्राबाहेरील (बिगर पेसा) व अनुसुचीत क्षेत्रातील (पेसा) पदभरती सन 2019


CLAEARVACANCY DISTRICT

  

दिनांक :18/02/2019

Download

CLAEARVACANCY DISTRICT


TUC HINDI MEDIUM

  

दिनांक :18/02/2019

Download

TUC HINDI MEDIUM


COMPULSOARY VACANCY

  

दिनांक :18/02/2019

Download

COMPULSOARY VACANCY


TUC LIST

  

दिनांक :18/02/2019

Download

TUC LIST


PDF File NHM Advertisement

  

दिनांक :14/02/2019

Download

PDF File NHM Advertisement


Advt WCD Smart AWC

  

दिनांक :29/01/2019

Download

Advt WCD Smart AWC


WCD Paper Advt

  

दिनांक :22/01/2019

Download

WCD Paper Advt


जिल्हा परिषद पालघर अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजना (क्षेत्रांतर्गत व क्षेत्राबाहेरील) व डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना सन 2018-19 करीता निवड लाभार्थ्यांची मंजूर यादी.

  

दिनांक :16/01/2019

Download

जिल्हा परिषद पालघर अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजना (क्षेत्रांतर्गत व क्षेत्राबाहेरील) व डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना सन 2018-19 करीता निवड लाभार्थ्यांची मंजूर यादी.


WCD Trainning ADVT

  

दिनांक :15/01/2019

Download

WCD Trainning ADVT


वित्त विभिगात राष्ट्रीय निवृत्त वेतन योजनेच्या अमंलबजावनी साठी मुलाखतीत उत्तीर्ण कंत्राटी स्वरुपात नियुक्त व प्रतिक्षा यादी

  

दिनांक :15/01/2019

Download

वित्त विभिगात राष्ट्रीय निवृत्त वेतन योजनेच्या अमंलबजावनी साठी मुलाखतीत उत्तीर्ण कंत्राटी स्वरुपात नियुक्त व प्रतिक्षा यादी


महिला व बालकल्याण विभाग – बेसिक कॅटरिंग प्रशिक्षण

  

दिनांक :07/01/2019

Download

महिला व बालकल्याण विभाग – बेसिक कॅटरिंग प्रशिक्षण


आरोग्य विभाग जिल्हा पेरषद अंतर्गत राष्ट्रीय अरोग्य अभियान अंतर्गत आशा गटप्रर्वतक पदासाठी जाहीरात

  

दिनांक :01/01/2019

Download

आरोग्य विभाग जिल्हा पेरषद अंतर्गत राष्ट्रीय अरोग्य अभियान अंतर्गत आशा गटप्रर्वतक पदासाठी जाहीरात


आरोग्य विभाग जिल्हा पेरषद अंतर्गत राष्ट्रीय अरोग्य अभियान अंतर्गत आशा गटप्रर्वतक पदासाठी जाहीरात

  

दिनांक :01/01/2019

Download

आरोग्य विभाग जिल्हा पेरषद अंतर्गत राष्ट्रीय अरोग्य अभियान अंतर्गत आशा गटप्रर्वतक पदासाठी जाहीरात


आरोग्य विभाग जिल्हा पेरषद अंतर्गत राष्ट्रीय अरोग्य अभियान अंतर्गत आशा गटप्रर्वतक पदासाठी जाहीरात

  

दिनांक :01/01/2019

Download

आरोग्य विभाग जिल्हा पेरषद अंतर्गत राष्ट्रीय अरोग्य अभियान अंतर्गत आशा गटप्रर्वतक पदासाठी जाहीरात


राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रमांतर्गत तलासरी वेवजी येथे नळ पाणी पुरवठा निविदा

  

दिनांक :29/11/2018

Download

राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रमांतर्गत तलासरी वेवजी येथे नळ पाणी पुरवठा निविदा


Advertisement for requirements of teachers on contract basis

  

दिनांक :22/11/2018

Download

Advertisement for requirements of teachers on contract basis


अनुकंपा तत्वावर नोकरी देणेबाबत प्रस्तावांची पात्र उमेदवारांची यादी जिल्हा परिषद पालघर

  

दिनांक :16/11/2018

Download

अनुकंपा तत्वावर नोकरी देणेबाबत प्रस्तावांची पात्र उमेदवारांची यादी जिल्हा परिषद पालघर


अनुकंपा तत्वावर नोकरी देणेबाबत प्रस्तावांची अपात्र उमेदवारांची यादी जिल्हा परिषद पालघर

  

दिनांक :16/11/2018

Download

अनुकंपा तत्वावर नोकरी देणेबाबत प्रस्तावांची अपात्र उमेदवारांची यादी जिल्हा परिषद पालघर


ई-निविदा महिला व बालकल्याण विभाग अंतर्गत गर्भवती व स्थनदा मातांकरीता मल्टीमायक्रोन्यट्रींयंट सप्लींमेंटस ग्रॅन्यल्स (WHO-UNICEF formula) पुरविणे

  

दिनांक :01/11/2018

Download

ई-निविदा महिला व बालकल्याण विभाग अंतर्गत गर्भवती व स्थनदा मातांकरीता मल्टीमायक्रोन्यट्रींयंट सप्लींमेंटस ग्रॅन्यल्स (WHO-UNICEF formula) पुरविणे
ई-निविदा महिला व बालकल्याण विभाग अंतर्गत गर्भवती व स्थनदा मातांकरीता मल्टीमायक्रोन्यट्रींयंट सप्लींमेंटस ग्रॅन्यल्स (WHO-UNICEF formula) पुरविणे


अनुकंपा तत्वावरील प्राप्त प्रस्ताव नुसार जेष्ठता यादी

  

दिनांक :30/10/2018

Download

अनुकंपा तत्वावरील प्राप्त प्रस्ताव नुसार जेष्ठता यादी


अनुकंपा तत्वावरील प्राप्त प्रस्ताव नुसार जेष्ठता यादी पत्र

  

दिनांक :30/10/2018

Download

अनुकंपा तत्वावरील प्राप्त प्रस्ताव नुसार जेष्ठता यादी पत्र


देखभाल दुरुस्ती अंतर्गत मोखाडा तालुक्यातील ५ कामां करीता Online निविदा मागविणे

  

दिनांक :30/10/2018

Download

देखभाल दुरुस्ती अंतर्गत मोखाडा तालुक्यातील ५ कामां करीता Online निविदा मागविणे


जलयुक्त शिवार योजने अंतर्गत चौक जंगलपाडा व गावीत पाडा या कामासाठी निविदा

  

दिनांक :30/10/2018

Download

जलयुक्त शिवार योजने अंतर्गत चौक जंगलपाडा व गावीत पाडा या कामासाठी निविदा


केळवा माहीम रोड नळ पाणी पुरवठा योजनंअंतर्गत संभव्य पाईपलाईन स्थलांतरीत बाबत Online निविदा

  

दिनांक :30/10/2018

Download

केळवा माहीम रोड नळ पाणी पुरवठा योजनंअंतर्गत संभव्य पाईपलाईन स्थलांतरीत बाबत Online निविदा


महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (उमेद) कंत्राटी पध्दतीने भरावयाच्या पदासाठी जाहीरात

  

दिनांक :24/10/2018

Download

महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (उमेद) कंत्राटी पध्दतीने भरावयाच्या पदासाठी जाहीरात


राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रमा अंतर्गत खानिवली ता. वाडा येथे नळ पाणी पुरवठा करणे कामासाठी Online ई निविदा

  

दिनांक :23/10/2018

Download

राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रमा अंतर्गत खानिवली ता. वाडा येथे नळ पाणी पुरवठा करणे कामासाठी Online ई निविदा


महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (उमेद) कंत्राटी पध्दतीने भरावयाच्या पदासाठी जाहीरात

  

दिनांक :23/10/2018

Download

महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (उमेद) कंत्राटी पध्दतीने भरावयाच्या पदासाठी जाहीरात


राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रमा अंतर्गत मौजे चास ठाकुरपाडा व गोमघर येथे नळ पाणी पुरवठा करणे कामासाठी Online ई निविदा

  

दिनांक :20/10/2018

Download

राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रमा अंतर्गत मौजे चास ठाकुरपाडा व गोमघर येथे नळ पाणी पुरवठा करणे कामासाठी Online ई निविदा


मोखाडा तालुक्यातील काष्टी वडपाडा येथे टँक बांधने क्षमता १.५० ल.ली कामासाठी Online ई निविदा

  

दिनांक :20/10/2018

Download

मोखाडा तालुक्यातील काष्टी वडपाडा येथे टँक बांधने क्षमता १.५० ल.ली कामासाठी Online ई निविदा


जि.प.पालघर अंतर्गत अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती देणेबाबत दिनांक ३०.०९.२०१८ अखेर प्राप्त उमेदवारांची तात्पुरती जेष्ठता यादी

  

दिनांक :08/10/2018

Download

जि.प.पालघर अंतर्गत अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती देणेबाबत दिनांक ३०.०९.२०१८ अखेर प्राप्त उमेदवारांची तात्पुरती जेष्ठता यादी


जि.प.पालघर अंतर्गत अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती देणेबाबत दिनांक ३०.०९.२०१८ अखेर प्राप्त उमेदवारांची तात्पुरती जेष्ठता यादी

  

दिनांक :08/10/2018

Download

जि.प.पालघर अंतर्गत अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती देणेबाबत दिनांक ३०.०९.२०१८ अखेर प्राप्त उमेदवारांची तात्पुरती जेष्ठता यादी
जि.प.पालघर अंतर्गत अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती देणेबाबत दिनांक ३०.०९.२०१८ अखेर प्राप्त उमेदवारांची तात्पुरती जेष्ठता यादी


Teacher recruitment for Z.P. Schools(Marathi & Urdu Medium)

  

दिनांक :19/09/2018

Download

Teacher recruitment for Z.P. Schools(Marathi & Urdu Medium)


शिक्षक भरती शिक्षण विभाग ९ वी व १० वर्गासाठी

  

दिनांक :29/08/2018

Download

शिक्षक भरती शिक्षण विभाग ९ वी व १० वर्गासाठी